Problemet med skyttar som uteblir eller avanmäler sig sent

Problemet med skyttar som uteblir eller avanmäler sig sent har medfört att styrelsen tvingats införa avgifter enligt följande;

Skyttar som uteblir helt, eller avanmäler sig sent, är ett stort problem för föreningen eftersom detta medför ett onödigt och tidskrävande administrativt merarbete, att skyttar på väntelista inte får skjuta pga att banan är fullbokad samt att vapen släpas till skjutbanan helt i onödan. För att motverka detta problem gäller följande:
Skytt som avanmäler sig efter anmälningstidens utgång betalar 50 kr i avgift för sen avanmälan
Skytt som ej avanmäler sig eller avanmäler sig senare än 3 timmar före den första gruppens starttid, betalar 100 kr i avgift för sen avanmälan.
Skytt som mer än enstaka gång  avanmäler sig sent eller uteblir helt kan, efter beslut av föreningens styrelse, få erlägga dubbel straffavgift för framtida förseelser eller stängas av från deltagande i föreningens aktiviteter under en viss tid.
Innan avgift är betald kan man inte anmäla sig till ny aktivitet